Privacy policy

Privacy verklaring Dynamo Retail Group B.V.

Versie 7 mei 2018

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:  Dynamo Retail Group B.V te Amersfoort (hierna: “DRG”).

Dynamo Retail Group
Spaceshuttle 22
3824 ML Amersfoort
info@dynamoretailgroup.com
tel: 033-4545945

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

DRG kan persoonsgegevens vergaren op basis van een overeenkomst of uw toestemming, voor diverse doeleinden, verschillend per groep:

Potentiële leden

Door invullen van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres)  zodat wij een bedrijfsbrochure kunnen opsturen en/op contact op kunnen nemen om tot een mogelijke samenwerking te kunnen komen. Indien er na gesprekken door u niet tot samenwerking wordt overgegaan, kunnen uw persoonsgegevens eventueel op een later tijdstip nog eens worden gebruikt om na te gaan of er inmiddels verandering in de situatie is opgetreden.

Aangesloten ondernemers

Via deze website kunt u inloggen op het Dynamo intranet. Uw persoonsgegevens worden verzameld voor het beheer van uw account op deze website, met als rechtsgrond de uitvoering van onze overeenkomst. Doordat u bij DRG aangesloten bent, krijgt u toegang tot alle informatie en functionaliteiten die aan de leden ter beschikking gesteld wordt. We verzoeken u dringend deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U ontvangt wekelijks de informatieve Dynamo nieuwsbrief en de formule leden ontvangen campagne nieuwsbrieven. Dit is geen direct marketing nieuwsbrief, waardoor u zich hiervoor niet hoeft op te geven of kunt afmelden. Daarnaast kan er ingelogd worden op Centraal Betalen van Retail Pay.

Medewerkers van aangesloten winkels

Door het aanmaken van een account verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, winkel) om uw registratie voor een door DRG georganiseerde bijeenkomst  te kunnen verwerken.

Leveranciers

Door het aanmaken van een account verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, bedrijf) om uw registratie voor een door DRG georganiseerde bijeenkomst  te kunnen verwerken. Diverse medewerkers van contractleveranciers kunnen de informatieve Dynamo nieuwsbrieven of campagne nieuwsbrieven ontvangen. Dit zijn geen direct marketing e-mails. Via info@dynamoretailgroup.com kunt u zich hiervoor opgeven of afmelden. Daarnaast kan er ingelogd worden op Centraal Betalen van Retail Pay.

Relaties van Dynamo Retail Group

Door het aanmaken van een account verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, bedrijf) om uw registratie voor een door DRG georganiseerde bijeenkomst  te kunnen verwerken.

Diverse relaties kunnen de informatieve Dynamo nieuwsbrieven of campagne nieuwsbrieven ontvangen. Dit zijn geen direct marketing e-mails. Via info@dynamoretailgroup.com kunt u zich hiervoor opgeven of afmelden.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van DRG, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien DRG failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DRG geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

DRG zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat DRG uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

DRG zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DRG uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. DRG zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de DRG en u.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DRG. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dynamoretailgroup.com, per post naar Dynamo Retail Group, Spaceshuttle 22, 3824 ML Amersfoort, of via het contactformulier op deze website.

Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DRG aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Cookie verklaring

Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van DRG en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Onze website gebruikt cookies van Google Analytics om uw bezoekgedrag te kunnen meten. Dit helpt ons onze website te optimaliseren. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

Toestemming
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Vragen

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Dynamo Retail Group B.V.
Spaceshuttle 22
3824 ML Amersfoort

info@dynamoretailgroup.com